List XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów do ludu Bożego

włącz .

 List

XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego

Synodu Biskupów

do ludu Bożego

 Drogie siostry, drodzy bracia,

gdy prace pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów dobiegają końca, pragniemy wraz z wami wszystkimi dziękować Bogu za piękne i bogate doświadczenie, którego właśnie staliśmy się uczestnikami.

Przeżyliśmy ten błogosławiony czas w głębokiej komunii z wami wszystkimi. Byliśmy podtrzymywani przez wasze modlitwy, niosąc ze sobą wasze oczekiwania, pytania, a także obawy. Minęły już dwa lata, odkąd na prośbę papieża Franciszka rozpoczął się długi proces słuchania i rozeznawania, otwarty dla całego ludu Bożego, nikogo nie wykluczając, aby „iść razem”, pod przewodnictwem Ducha Świętego, będąc uczniami-misjonarzami podążającym i za Jezusem Chrystusem.

Sesja, która zgromadziła nas w Rzymie 30 września, była ważnym etapem w tym procesie. Pod wieloma względami było to bezprecedensowe doświadczenie. Po raz pierwszy, na zaproszenie papieża Franciszka, mężczyźni i kobiety zostali zaproszeni, na mocy ich chrztu, do zasiadania przy tym samym stole, aby wziąć udział nie tylko w dyskusjach, ale także w głosowaniach tego zgromadzenia Synodu Biskupów. Razem, w komplementarności naszych powołań, charyzmatów i posług, intensywnie słuchaliśmy Słowa Bożego i doświadczeń innych. Posługując się metodą rozmowy w Duchu Świętym, z pokorą dzieliliśmy się bogactwem i ubóstwem naszych wspólnot na wszystkich kontynentach, starając się rozeznać, co Duch Święty chce dziś powiedzieć Kościołowi. W ten sposób doświadczyliśmy również znaczenia wspierania wzajemnej wymiany między tradycją łacińską a tradycjami chrześcijańskiego Wschodu. Udział bratnich delegatów z innych Kościołów i Wspólnot kościelnych głęboko ubogacił nasze dyskusje.

Nasze zgromadzenie odbyło się w kontekście świata pogrążonego w kryzysie, którego rany i skandaliczne nierówności boleśnie zabrzmiały w naszych sercach i nadały naszym obradom szczególną powagę, tym bardziej, że niektórzy z nas przybyli z krajów, w których szaleje wojna.

Modliliśmy się za ofiary morderczej przemocy, nie zapominając o tych wszystkich, których nędza i korupcja rzuciły na niebezpieczne ścieżki migracji. Zadeklarowaliśmy naszą solidarność i zaangażowanie wraz z kobietami i mężczyznami, którzy wszędzie pracują jako twórcy sprawiedliwości i pokoju.

Na zaproszenie Ojca Świętego poświęciliśmy ważną przestrzeń ciszy, aby sprzyjać pełnemu szacunku słuchaniu i pragnieniu komunii w Duchu Świętym między nami. Podczas inauguracyjnego czuwania ekumenicznego doświadczyliśmy, jak pragnienie jedności wzrasta w cichej kontemplacji Chrystusa ukrzyżowanego. Krzyż jest bowiem jedynym tronem Tego, który oddając swoje życie za zbawienie świata, powierzył swoich uczniów Ojcu, aby „wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Mocno zjednoczeni w nadziei, jaką daje nam Jego zmartwychwstanie, powierzyliśmy Mu nasz wspólny Dom, w którym coraz pilniej rozbrzmiewa krzyk ziemi i krzyk ubogich: „Laudate Deum!” – przypomniał nam papież Franciszek na samym początku naszej pracy.

Dzień po dniu odczuwaliśmy naglące wezwanie do nawrócenia duszpasterskiego i misyjnego. Powołaniem Kościoła jest bowiem głoszenie Ewangelii nie poprzez skupianie się na sobie, ale poprzez oddanie się na służbę nieskończonej miłości, którą Bóg kocha świat (por. J 3, 16).

Na pytanie, czego oczekują od Kościoła z okazji tego synodu, niektórzy bezdomni mieszkający w pobliżu Placu Świętego Piotra odpowiedzieli: „Miłości!”. „Ta miłość musi zawsze pozostać płonącym sercem Kościoła, miłość trynitarna i eucharystyczna, jak przypomniał Papież przywołując przesłanie św. Teresy od Dzieciątka Jezus 15 października, w połowie naszego zgromadzenia. „To jest ufność”, która daje nam śmiałość i wewnętrzną wolność, i której doświadczyliśmy, nie wahając się wyrażać naszych zbieżności i różnic, naszych pragnień
i naszych pytań, swobodnie i pokornie.

Co teraz? Mamy nadzieję, ż e miesiące, które dzielą nas od drugiej sesji, w październiku 2024 roku, pozwolą wszystkim konkretnie uczestniczyć w dynamizmie komunii misyjnej, na którą wskazuje słowo „synod”. Nie jest to ideologia, ale doświadczenie zakorzenione w Tradycji apostolskiej. Jak przypomniał nam Papież na początku tego procesu: „Komunia i misja mogą pozostać terminami nieco abstrakcyjnymi, jeśli nie będziemy pielęgnowali kościelnej praktyki, która wyraża konkretność synodalności (...), krzewiąc prawdziwe zaangażowanie wszystkich
i każdego z osobna” (9 października 2021 r.). Wyzwania są różnorodne, a pytania liczne; sprawozdanie podsumowujące pierwszą sesję wyjaśni osiągnięte punkty porozumienia, uwypukli otwarte pytania i wskaże, jak kontynuować pracę .

Aby czynić postępy w rozeznawaniu, Kościół koniecznie potrzebuje słuchać wszystkich, począwszy od najuboższych. Wymaga to drogi nawrócenia, która jest także drogą uwielbienia: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ż e zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Łk 10, 21)! Chodzi o słuchanie tych, którzy nie mają prawa głosu w społeczeństwie lub którzy czują się wykluczeni, nawet z Kościoła. Słuchanie ludzi, którzy są ofiarami rasizmu we wszystkich jego formach, zwłaszcza w niektórych regionach, słuchanie rdzennej ludności, której kultura jest wyśmiewana. Przede wszystkim Kościół naszych czasów ma obowiązek wysłuchania, w duchu nawrócenia, tych, którzy padli ofiarą nadużyć popełnionych przez członków Kościoła, oraz podjęcia konkretnego i strukturalnego zobowiązania, aby zapewnić, ż e to się nie powtórzy.

Kościół musi także słuchać świeckich, kobiet i mężczyzn, wszystkich powołanych do świętości na mocy powołania chrzcielnego: świadectwa katechistów, którzy w wielu sytuacjach jako pierwsi głoszą Ewangelię; prostoty i żywiołowości dzieci, entuzjazmu młodych ludzi, ich pytań i wezwań; marzeń osób starszych, ich mądrości i pamięci. Kościół musi słuchać rodzin, ich trosk wychowawczych, chrześcijańskiego świadectwa, jakie dają w dzisiejszym świecie. Musi przyjmować głosy tych, którzy chcą być zaangażowani w posługi świeckich lub w organach uczestniczących w rozeznawaniu i podejmowaniu decyzji.

Kościół szczególnie potrzebuje, aby czynić postępy w rozeznawaniu synodalnym, jeszcze bardziej zebrać słowa i doświadczenie wyświęconych szafarzy: kapłanów, pierwszych współpracowników biskupów, których posługa sakramentalna jest niezbędna dla życia całego ciała; diakonów, którzy poprzez swoją posługę wyrażają troskę całego Kościoła w służbie najbardziej bezbronnym. Musi także pozwolić, by wyzwaniem był proroczy głos życia konsekrowanego, czujny strażnik wezwań Ducha. Musi też być wyczulony na tych, którzy nie podzielają jego wiary, ale szukają prawdy, i w których jest obecny i działa Duch Święty, który „ofiaruje możliwość dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w paschalnej tajemnicy” (Gaudium et spes 22).

„Świat, w którym żyjemy, a jesteśmy powołani, by go kochać i mu służyć, również̇ przy jego sprzecznościach, wymaga od Kościoła wzmożenia współdziałania we wszystkich zakresach jego misji. Właśnie droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościół a trzeciego tysiąclecia” (Papież̇ Franciszek, 17 października 2015 r.).

Nie możemy bać się odpowiedzieć na to wezwanie. Dziewica Maryja, pierwsza na tej drodze, towarzyszy nam w naszej pielgrzymce. W radościach i smutkach ukazuje nam swojego Syna i zaprasza nas do zaufania. On, Jezus, jest naszą jedyną nadzieją!

  

 Watykan, 25 października 2023 roku

 

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia 2023

włącz .

Kochani i Zacni Parafianie oraz Przyjaciele i Darczyńcy

 

            Na myśl, że wkrótce będziemy przeżywać święta Bożego Narodzenia nasze serca wypełnia wielka radość. Cieszymy się z tego wielkiego daru miłości Ojca dla rodziny ludzkiej na ziemi, że dał nam Syna swego Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem i „do końca nas umiłował”, pokazując nam

-        jak kroczyć po drodze życia, aby ono podobało się Bogu,

-        jak miłować, aby nasze życie miało sens,

-        jak iść za Nim każdego dnia, aby dawać nadzieję innym,

-        jak mężnie wyznawać wiarę, aby nasze świadectwo dawało odwagi wątpiącym,

-        jak nieść pokój, aby świat stawał się lepszy i piękniejszy.

Niech te święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem radości i pokoju, bo „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas”.

Natomiast każdy dzień 2024 roku niech obfituje w Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski.

 

 

                                                                                          o. Tadeusz Skolimowski OSJ

                                                                                                             proboszcz

 

Program wizyty duszpasterskiej w parafii św. Józefa Oblunieńca NMP w 2023 - 2024 r.

włącz .

29.12 godz. 16.00 – ul. Działkowa (numeracja nieparzysta)

30.12 godz.   9.00 – ul. Podmiejska (numeracja nieparzysta)

03.01 godz. 16.00 – ul. Łazy (numeracja nieparzysta)

04.01 godz. 16.00 – ul. Łazy (numeracja parzysta)

05.01 godz. 16.00 – ul. Piaseczny Dół

08.01 godz. 16.00 – ul. Kaczowa i Iglasta

09.01 godz. 16.00 – ul. Gruchawka

10.01 godz. 16.00 – ul. Zastawie (numeracja nieparzysta)

11.01 godz. 16.00 – ul. Zastawie (numeracja parzysta)

12.01 godz. 16.00 – ul. Osiedlowa i Działkowa (numeracja parzysta)

13.01 godz.   9.00 – ul. Podmiejska (numeracja parzysta)

15.01 godz. 16.00 – ul. Łódzka 201 – 235 (numeracja nieparzysta)

16.01 godz. 16.00 – ul. Łódzka 237 – 249 (numeracja nieparzysta), ul. Kongresowa i Lisia

17.01 godz. 16.00 – ul. Łódzka (numeracja parzysta)

18.01 godz. 16.00 – ul. Lubiczna 3 – 19 (numeracja nieparzysta), ul. Przęsłowa i Smolaka

19.01 godz. 16.00 – ul. Żelaznogórska 3 – 19 (numeracja nieparzysta)

20.01 godz.   9.00 – ul. Żelaznogórska 21 do końca i numeracja parzysta

23.01 godz. 16.00 – ul. Lubiczna 4 – 44 (numeracja parzysta)

24.01 godz. 16.00 – ul. Lubiczna 21 – 59 (numeracja nieparzysta)

25, 26, 27.01 – na zaproszenie

 

 

                                                                                      o. Tadeusz Skolimowski OSJ

                                                                                                        proboszcz

 

IX rocznica ingresu Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego

włącz .

KURIA DIECEZJALNA W KIELCACH
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ul. Jana Pawła II nr 3, 25-025 Kielce, tel. +48 41-34-45-425, fax: +48 41-34-15-656

 

Nr OD – 37/23                                                                                        Kielce, dnia 23 listopada 2023 r.

 


KOMUNIKAT


  W środę 29 listopada 2023 r. przypada IX rocznica ingresu Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego do Bazyliki Katedralnej w Kielcach. Z tej racji tego dnia będzie sprawowana Msza św. w intencji Księdza Biskupa o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej.
   Serdecznie zapraszamy księży, siostry zakonne, alumnów WSD, wiernych świeckich do udziału w tej uroczystości i polecamy Dostojnego Jubilata pamięci modlitewnej.

 


                                                                                             † Andrzej Kaleta
                                                                                   WIKARIUSZ GENERALNY

 


______________________


Powyższy komunikat należy podać wiernym w niedzielę, 26 listopada 2023 r.
w ramach ogłoszeń parafialnych.

 

 

Misje parafialne

włącz .

PARAFIA św. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP

    Ul. Smolaka 11,  25-671 Kielce

                                                                       

MISJE ŚWIĘTE

                                                        15 – 22 października  2023

 

Niedziela – 15.10.2023 – ''Jesteśmy dziećmi Bożymi...” (1J 3,2)

 8.00 – Uroczyste rozpoczęcie misji parafialnych. Hymn do Ducha Świętego.

               Msza Święta z nauką misyjną

 9.30 – Msza Święta z nauką misyjną

11.00 – Msza Święta z nauką misyjną

18.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 

Poniedziałek – 16.10.2023 – Dzień chorych – ''Niech co dnia bierze krzyż swój...” (Mt 16,24)

  8.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 10.00 – Msza Święta z nauką misyjną dla ludzi starszych i chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych

 11.30 – Odwiedziny chorych

 17.30 – Nabożeństwo misyjne

 18.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 20.45 - Apel maryjny

 

Wtorek – 17.10.2023 – Dzień zmarłych - „W drodze do Ojca w niebie...”

  8.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 16.30 – Msza Święta z nauką misyjną dla dzieci

 17.30 – Nabożeństwo misyjne

 18.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 20.45 – Apel maryjny

 

Środa – 18.10.2023 – Dzień kapłański - „Pójdź za Mną...” (Mt 4,19)

  8.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 16.30 – Msza Święta z nauką misyjną dla dzieci

 17.30 – Nabożeństwo misyjne

 18.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 19.00 – Nauka misyjna dla młodzieży

 20. 45 – Apel maryjny

 

Czwartek – 19.10.2023 – Dzień małżeński - „Będziesz miłował...” (Mk 12,31)

  8.00 – Msza Święta z nauką misyjną oraz odnowienie ślubowań małżeńskich

 17.30 – Nabożeństwo misyjne

 18.00 – Msza Święta z nauką misyjną oraz odnowienie ślubowań małżeńskich

 19.00 – Nauka misyjna dla młodzieży

 20.45 – Apel maryjny

 

Piątek – 20.10.2023 – Dzień pojednania - „Nawracajcie się...” (Mk 1,15)

  7.00  – Wystawienie Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi św.)

  8.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 15.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi św.)

 17.30 – Nabożeństwo misyjne

 18.30 – Msza Święta z nauką misyjną

 20.45 – Apel maryjny

 

Sobota – 21.10.2023 – Dzień maryjny - „Oto ja służebnica Pańska...” (Łk 1,38)

  8.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 17.30 - Nabożeństwo misyjne

 18.00 – Msza święta z nauką misyjną

 20.45 – Apel maryjny

 

Niedziela – 22.10.2023 – Zakończenie misji parafialnych

  8.00 – Msza Święta z nauką misyjną i błogosławieństwem misyjnym

  9.30 – Msza Święta z nauką misyjną i błogosławieństwem misyjnym

 11.00 – Msza Święta z nauką misyjną oraz nabożeństwem przy krzyżu misyjnym

18.00 – Uroczysta Msza Święta dziękczynno-jubileuszową z okazji 30-tej rocznicy erygowania parafii, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego

 

Spowiedź od poniedziałku do soboty 30 min. przed każdą Mszą Świętą, a w piątek od godz. 7.00 do 8.30  i 15.30 – 19.00.

 

„Kościół jest domem świętości, a miłość Chrystusa wylana przez Ducha Świętego, jest jego duszą. W nim wszyscy chrześcijanie przez słuchanie słowa Bożego, modlitwę, regularne przystępowanie do sakramentów i wytrwałe poszukiwanie w każdym z braci oblicza

 

Chrystusa pomagają sobie nawzajem w odkrywaniu i realizacji własnego powołania” (św. Jan Paweł II)

 

Życzenia Wielkanocne 2023

włącz .

 Drodzy i Zacni Parafianie, Darczyńcy i Przyjaciele Parafii,

         Zbliża się czas świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Proszę przyjąć moje, z głębi serca płynące życzenia świąteczne. Życzę Wam Bożej łaski na każdy dzień, odwagi w rozeznawaniu znaków czasu, wytrwałości w realizowaniu codziennych wyzwań,ufności w Bożą Opatrzność, zdrowia, autentycznej radości, pogody ducha, miłości,  zrozumienia i pokoju w Waszych rodzinach. Niech Was i Waszych bliskich błogosławi Chrystus Zmartwychwstały.

                                                  

                                 Z wyrazami wdzięczności i świątecznymi pozdrowieniami.

                                                         o. Tadeusz Skolimowski OSJ

                                                                     proboszcz